Spring til indhold

Anti-mobbepolitik

Anti-mobbepolitik for børn i Midgård

Definition af mobning:

Der er tale om mobning, når en eller flere personer gentagne gange og på grov vis udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.

 Mobning kan bl.a. være:

 • Fysisk vold, f.eks. skub, slag spark.
 • Brug af nedladende ord, fx øgenavne.
 • Handlinger ledsaget af trussel og hån.
 • At tvinge andre til ufrivillige handlinger
 • Ufrivillig social isolering og udelukkelse fra gruppen, ved f.eks. ikke tale med pågældende eller ikke invitere den pågældende med til fødselsdag hvor alle andre er inviteret.
 • Gemme, ødelægge eller tage andres ting.

Mål og indsats

Vi ønsker at Midgård er et sted hvor børn er trygge, udvikles og trives og hvor de oplever sig som en del af et socialt fællesskab. Et socialt fællesskab, hvor de møder børn, der er forskellig fra dem selv - en forskellighed som vi ønsker at børn og forældre oplever som en styrke. Forskelligheden gør fællesskabet rigere og er med til at udvikle børnenes rummelighed og forståelse for andre mennesker.

Børn har nogle gange brug for hjælp til at etablere kontakt til og være sammen med andre på en respektfuld måde. Det sker de siger noget til hinanden, der kan være sårende og nedsættende. Vi støtter børnene i at kunne indgå i et ligeværdigt samspil med andre. De lærer at læse hinanden, sige tydeligt til og fra, og at alle skal respektere et ”stop” eller ”nej”

Det er vores mål at vi i børnenes børnehavetid får udviklet et godt og trygt børnefællesskab hvor mobning ikke tolereres. En fællesskabskultur som skal leve videre i skolen.

Forældresamarbejde

Vi vil, i samarbejde med forældrene, have fokus på den adfærd og det sprog som børnene har. Vi skal sammen lære dem at tale pænt om og til andre børn og voksne. De kan komme til at sige grimme ord til hinanden, nogle gange ord som de knap nok kender betydningen af. Det er vigtigt at tale med dem om, hvordan vi kan sige tingene anderledes. Det er vigtigt, at vi voksne, der er omkring børnene dagligt er meget bevidste om, at vi er børnenes rollemodeller, og at de lærer at kommunikere med udgangspunkt i det de ser og hører.

Venskaber

Alle mennesker har brug for at være sammen med andre og opleve dem selv som en del af et fællesskab. Nogle børn oplever i deres børnehavetid, at de får en eller flere meget nære venner. Andre børn leger med mange forskellige, både i forhold til eget køn og alder. Det kan ske, når disse relationer og lege afprøves, at nogle børn kan føle sig udenfor. Her hjælper vi dem til at få øje på nye relationer, eller hjælper dem på vej ind i de legegrupper de gerne vil være en del af. Vi arbejder ud fra Mary Fonden og Red Barnets "Fri for Mobberi" kuffert.  Den bygger på 4 grundlæggende værdier: Tolerance, omsorg, respekt og mod.

Forældrenes rolle

Forældrene spiller en stor rolle, når der tales mobning. Hvis barnet fortæller derhjemme om dårlige oplevelser i børnehaven f.eks. med skænderier eller drilleri, er det vigtigt at forældrene tager barnet alvorligt og spørger ind til deres barns oplevelser og handlinger. Det er også af stor betydning, at forældrene deler den viden de har fået med pædagogerne i børnehaven, så der kan tages hånd om problemet. Forældrene kan også være med til at støtte op omkring barnets trivsel og sociale udvikling, ved at invitere legekammerater med hjem. Det kan være godt for børnene at opleve hinanden på tomandshånd og i andre rammer.

Mobning, utryghed, skænderier og konflikter fører til vrede og tristhed. Utrygge børn trives ikke, men oplever sig i stedet som forkerte og er i risiko for at udvikle et lavt selvværd. Derfor er det vigtigt at vi sammen har fokus på den stemning og det miljø børnene vokser op i, så barnet får mulighed for at blive et robust barn, der har mødt passende udfordringer i sin barndom. Vi opfordrer alle forældre til at tage et medansvar og engagere sig i børnegruppen og gøre en indsats, der rækker ud over eget barn, ved bl.a. at efterleve de 5 forældretips fra Mary Fonden og Red barnets "Fri for mobberi" projekt:

 • Støt dit barn i at indgå legeaftaler på kryds og tværs i børnegruppen – både i institutionen og i fritiden.
 • Tal ikke dårligt om de andre børn i institutionen eller om deres forældre.
 • Indfør social fødselsdagspolitik
 • Giv dit barn opmuntring til at forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv.
 • Vær åben og positiv når andre forældre fortæller om deres barns problemer.

Hvad gør vi hvis et barn mobbes?

 • Medarbejderne bringer den konkrete situation til ophør og tager sig af offeret og mobberen.
 • Offerets og mobberens forældre orienteres om hændelsen.
 • Der bliver talt med den berørte børnegruppe om den konkrete situation, f.eks. ud fra "Fri for Mobberi".
 • Ved behov aftales et møde med involverede parter.


Feedback

Sidst opdateret

15.12.2021

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson

Kontakt

Jeanette Andresen

Pædagogisk Leder
Børnehuset Midgård
Telefon: 72 36 35 10
E-mail: jea@holb.dk

Midgård vægter særligt dette:

 • At sikre alle børn god trivsel, så de kan tage læring til sig 
 • Fri for mobberi 
 • Tæt samarbejde med skolen 
 • Høj faglighed og humor 
 • Bevægelse og udeleg