Spring til indhold

Indsatsplan ved tilfælde af alvorlig smitsom sygdom

Indsatsplan ved tilfælde af alvorlig smitsom sygdom - Børnehuset Elletoften

Situation

Et eller flere børn eller ansatte udviser symptomer på en alvorlig, smitsom sygdom. Der er risiko for, at børn og voksne kan blive smittet af alvorlig sygdom i institutionen.

Liste over smitsomme sygdomme, herunder anmeldelsespligtige:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme

Sundhedsstyrelsens publikation:

Smitsomme sygdomme hos børn og unge

Alarmering

Hvor kommer alarmen fra?

Smitte konstateres i institutionen:

 • Alarm via barnet eller en medarbejder

Smitte konstateres i hjemmet:

 • Alarm via den smittede medarbejder, forældre til det smittede barn, praktiserende læge eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

Anmeldelsespligtig smitsom sygdom:

 • Den læge der har diagnosticeret sygdommen, anmelder den til Styrelsen for Patientsikkerhed – som alarmerer dagtilbud/skole/arbejdsplads.

Hvem skal alarmeres?

I tilfælde af anmeldelsespligtig smitsom sygdom:

 • Styrelsen for Patientsikkerhed beslutter hvilken indsats der skal iværksættes, hvilken personkreds der skal informeres samt indholdet af denne information.
 • Stedlige leder har ansvaret for formidlingen af denne information.

I andre tilfælde af alvorlig, smitsom sygdom:

 • Pædagogisk leder informerer Områdeleder Christian Oxbøll på telefon 72366321 eller mail nieox@holb.dk
 • Sundhedsplejen informeres via telefon eller mail og vejleder om den videre færd.
 • Chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr informeres via telefon, hvis sundhedsplejen vurderer det nødvendigt.
 • Sundhedsplejen informerer Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det vurderes nødvendigt.
 • Chef for Læring og Trivsel kommunens centrale kriseskab skal aktiveres.

Opgaver

 • Tage vare på alle børn og begrænse risiko for smitte jf. Styrelsen for Patientsikkerheds instrukser.
 • Informere om smittefare, og hvordan man skal forholde sig.

Handling

 

 • Pædagogisk leder hjemsender det smittede barn eller den smittede medarbejder.
 • Pædagogisk leder informerer alle i risikogruppen i via telefon om smittefaren, og om hvordan de skal forholde sig.
 • Pædagogisk leder orienterer hurtigst muligt, samt løbende, alle forældre om status via Aula.

Ledelse og organisation

Alle enheder sammensætter en lokal krisestab.

I område Kildedam består krisestaben af den pædagogiske leder i det pågældende børnehus og områdeleder Christian Oxbøll. AMR og TR i børnehuset samt pædagogiske ledere fra andre børnehuse kan på baggrund af konkret vurdering i det enkelte tilfælde indgå i krisestaben. Dette besluttes af områdeleder Christian Oxbøll.

Pædagogisk leder eller områdeleder Christian Oxbøll leder indsatsen (kriseleder).

Denne er ansvarlig for at de øvrige roller i den lokale krisestab besættes samt for at orientere chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr på telefon eller mail.

Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere: www.hjertestarter.dk

Der er en hjertestarter ved forsamlingshuset i Ugerløse.

Kommunikation

Kriselederen

Informerer egen nærmeste leder og sørger for, at de berørte børn og forældre orienteres via telefon.

Ansvarlig for involverede personer

Udarbejder, i samarbejde med sundhedsplejen og den kommunikationsansvarlige, information til personale og forældre, som ikke er i risikogruppen.

Ansvarlig for log og dokumentation

Udarbejder notat, som beskriver forløbet og sender det til kriselederen.

Ansvarlig for kommunikation

Chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr, håndterer presse, web og intranet samt anden formidling til involverede.

Kontaktoplysninger

Børnehuset Elletoften

Pædagogisk leder, Lone Kirk

Telefon: 72365201, mail: flonki@holb.dk

Områdeleder, Christian Oxbøll

Telefon: 72366321, mail nieox@holb.dk

Chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr

Telefon: 72363619, mail: tann@holb.dk

Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Siv Kjær Wagner

Telefon: 72362384, mail: sivkk@holb.dk

Koordinerende sundhedsplejerske, Ann-Sofie Rasmussen Telefon: 72363762, mail: annsr@holb.dk

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

*SÅDAN YDER DU PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVIS DER ER SKET EN ALVORLIG ULYKKE:

 • Lad ikke den berørte person være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt – lad personen fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.  
 • Undgå at kritisere personens handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. personen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.

Vær opmærksom på evt. behov for ekstra rengøring af lokaler – efter vurdering af Sundhedsplejen eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Line Andersen, konsulent v. Fagcenter for Læring & Trivsel.

Udarbejdet lokalt d. 8.10.21 af Lone Kirk

Godkendt af Lasse Sømmergaard den 9-11-2022Feedback

Sidst opdateret

09.11.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson