Spring til indhold

Indsatsplan ved brand

Indsatsplan ved brand - Børnehuset Midgård

Situation

I tilfælde af brand og behov for evakuering følger alle enheder disse overordnede retningslinjer.

Alarmering

Den person der opdager branden, aktiverer brandalarmen – se oversigtplan over alarmer ved alle branddøre på stuerne samt i fællesrum.

Når brandalarmen lyder:

 • De steder hvor børn og voksne opholder sig forlades stille og roligt - via nærmeste angivne flugtveje hvis indendørs.
 • Alle bevæger sig mod det udendørs samlingssted, som er aftalt på matriklen (jf lokal indsatsplan: Børnehaven op ved lågen mod skibakken og vuggestuen op i cykelskur på p. pladsen).
 • Husk at medbringe børnelister/Ipads med overblik over børnene.
 • Der ringes 112.

Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 • Præcis adresse/lokation: Børnehuset Midgård, Tølløsevej 66, 4340 Tølløse.
 • Hvor på matriklen det brænder.
 • Hvad der brænder.
 • Om der er tilskadekomne.
 • Hvem du er, og hvor du ringer fra.
 • Aftal altid præcist mødested og evt. tilkørselsvej for redningskøretøjer.

Efter opkald til 112 skal du altid:

 • Sørge for, at der bliver taget imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • Informere din ledelse.

Den stedlige leder: Jeanette Andresen alarmeres, og

 • orienterer områdeleder Christian Oxbøll
sørger for at supportere og lede brandvæsnet i den rigtige retning.

Opgaver

Ved mindre brand: Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l.

Ved større brand: Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.

Handling

 

Straks:

Ved mindre brand: Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l.

Ved større brand: Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.

 • Den/de voksne der er vidner til branden, informerer den stedlige leder, som aktiverer krisestaben.
 • Den stedlige leder Jeanette Andresen informerer brandvæsnet om status på evakueringen.
 • Den/de voksne der er sammen med børnene/har ansvaret for børnene, sørger for at alle kommer med ud, og at alle går mod det aftalte samlingssted (jf. lokal indsatsplan ved branddørene på stuerne og i fællesområderne).
 • Ipad, børnelister e.l. registrering af børnene medbringes, så børnene kan tælles på samlingsstedet.
 • Den stedlige leders nærmeste leder områdeleder Christian Oxbøll informeres om/når alle personer er evakueret.

Handlinger umiddelbart efter hændelsen:

 • Stedlige leder, Jeanette Andresen, sørger for, at der ydes (kollegial) psykisk førstehjælp til de berørte personer, der har brug for det.
 • De kriseramte skal tilbydes fortsat (psykologisk) krisehjælp efter behov. Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp https://intranet.holb.dk/psykologerne/ psykolog@holb.dk
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på 70102012.
 • Stedlige leder Jeanette Andresen vurderer behovet for kontakt til PPR (PPR tilbyder hjælp i form af rådgivning, vejledning og sparring til ledelse og personale v. voldsomme hændelser/ulykker hvor børn er direkte eller indirekte involveret).
 • Relevante parter informeres om hændelsen (forældre, pårørende, andre ansatte o.a.).

Opfølgning:

Stedlige leder, Jeanette Andresen, følger op på de kriseramte, og de personer der fortsat modtager krisehjælp.

Ledelse og organisation

Alle enheder udpeger/sammensætter en lokal krisestab. I område Kildedam består krisestaben af den stedlige leder i det pågældende børnehus og områdeleder Christian Oxbøll. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformation.
Se ’’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

 • Den/de medarbejdere der opdager branden og er nærmest skadestedet, gennemfører den første akutte indsats.
 • Jeanette Andresen ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den stedlige leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

Bemanding og udstyr

 • Brandmateriel: pulverslukker og/eller brandtæppe.
 • Førstehjælpskasse og hjertestarter

[jf. lokal indsatsplan for placering af ovenstående].

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

Kommunikation

 • Den stedlige leder Jeanette Andresen eller områdeleder Christian Oxbøll informerer kriseleder i Læring og Trivsels centrale krisestab - Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller - snarest muligt samme dag. Hun vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres.
 • Den stedlige leder Jeanette Andresen kontakter TRIO/AMR.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.
Information sker så vidt muligt, efter aftale med de pårørende. 

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112
 • Stedlige leder: Jeanette Andresen
 • Områdeleder/skoleleder: Christian Oxbøll: 7236 6321, nieox@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller:7236 2062, kmoll@holb.dk
 • Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 7236 3673, lasso@holb.dk
 • PPR: Inden for almindelig åbningstid kontaktes enten DenSocialeIndgang (7236 6330), leder af PPR (7236 7196) eller den lokale psykolog (se matrikelkort). Uden for åbningstid lægges besked på telefon og mail til DenSocialeIndgang@holb.dk som vil vende tilbage hurtigst muligt.
 • Kommunens HR-afdeling ift. psykologhjælp: https://intranet/psykologerne/ psykolog@holb.dk
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på 70102012.
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72365885, kabrn@holb.dk

Evt. andre opmærksomhedspunkter

Sådan yder du psykisk førstehjælp:


•Lad ikke personen være alene.
•Skab ro og tryghed.
•Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket.
•Undgå at kritisere personens handlinger.
•Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
•Følg evt. personen hjem.
•Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
•Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet

Link til kommunens hjemmeside om, hvilken bistand PPR yder:

https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/samarbejde-om-alle-boern/ulykker-og-voldsomme-haendelser-bistand-fra-ppr/

Opdatering/ændring

Opdateret af Lærke Christiansson den 12-10-2023Feedback

Sidst opdateret

12.10.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson