Spring til indhold

Indsatsplan ved brand

Indsatsplan ved brand - Huset St. Merløse

Situation

I tilfælde af brand og behov for evakuering følger alle enheder disse overordnede retningslinjer.

Alarmering

Den person der opdager branden, aktiverer brandalarmen

Når brandalarmen lyder:

 • De steder hvor børn og voksne opholder sig forlades stille og roligt - via nærmeste angivne flugtveje hvis indendørs.
 • Alle bevæger sig mod det udendørs samlingssted, som er aftalt ved Hallen
 • Husk at medbringe børnelister/IPads med overblik over børnene.
 • Der ringes 112.

Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 • Holbækvej 36, 4370 St. Merløse
 • Hvor på matriklen det brænder.
 • Hvad der brænder.
 • Om der er tilskadekomne.
 • Hvem du er, og hvor du ringer fra.
 • Parkeringsplads ved Huset

Efter opkald til 112 skal du altid:

 • Sørge for, at der bliver taget imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • Informere din ledelse.

Den stedlige leder: alarmeres, og

 • orienterer områdeleder Christian Oxbøll
 • sørger for at supportere og lede brandvæsnet i den rigtige retning.

Opgaver

Ved mindre brand: Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l.

Ved større brand: Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.

Handling

 

Straks:

Ved mindre brand: Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l.

Ved større brand: Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.

 • Den/de voksne der er vidner til branden, informerer den stedlige leder, som aktiverer krisestaben.
 • Susanne Møller Pedersen informerer brandvæsnet om status på evakueringen.
 • Den/de voksne der er sammen med børnene/har ansvaret for børnene, sørger for at alle kommer med ud, og at alle går mod det aftalte samlingssted (jf. lokal indsatsplan).
 • IPad, børnelister e.l. registrering af børnene medbringes, så børnene kan tælles på samlingsstedet.
 • Den stedlige leders nærmeste leder områdeleder Christian Oxbøll informeres om/når alle personer er evakueret.

Handlinger umiddelbart efter hændelsen:

 • Susanne Møller Pedersen sørger for, at der ydes (kollegial) psykisk førstehjælp til de berørte personer, der har brug for det.
 • De kriseramte skal tilbydes fortsat (psykologisk) krisehjælp efter behov. Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp https://intranet.holb.dk/psykologerne / psykolog@holb.dk
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på 70102012.
 • Susanne Møller Pedersen i samarbejde med Christian Oxbøll) vurderer behovet for kontakt til PPR (PPR tilbyder hjælp i form af rådgivning, vejledning og sparring til ledelse og personale v. voldsomme hændelser/ulykker hvor børn er direkte eller indirekte involveret).
 • Relevante parter informeres om hændelsen (forældre, pårørende, andre ansatte o.a.).

Opfølgning:

Susanne Møller Pedersen følger op på de kriseramte, og de personer der fortsat modtager krisehjælp.

Ledelse og organisation

Alle enheder udpeger/sammensætter en lokal krisestab. I område Kildedam består krisestaben af den stedlige leder i det pågældende børnehus og områdeleder Christian Oxbøll. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

 • Den/de medarbejdere der opdager branden og er nærmest skadestedet, gennemfører den første akutte indsats.
 • Susanne Møller Pedersen ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.

Den stedlige leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

Bemanding og udstyr

 • Brandmateriel: pulverslukker og/eller brandtæppe.
 • Førstehjælpskasse og hjertestarter

[På gangen både ved vuggestue og børnehave

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

Kommunikation

 • Susanne Møller Pedersen områdeleder Christian Oxbøll informerer kriseleder i Læring og Trivsels centrale krisestab - Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller - snarest muligt samme dag. Hun vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres.
 • Susanne Møller Pedersen kontakter TRIO/AMR.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Information sker så vidt muligt, efter aftale med de pårørende.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112
 • Stedlige leder: Susanne Møller Pedersen
 • Områdeleder/skoleleder: Christian Oxbøll: 7236 6321, nieox@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller:7236 2062, kmoll@holb.dk
 • Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Lasse Sømmergaard: 7236 3673, lasso@holb.dk
 • PPR: Inden for almindelig åbningstid kontaktes enten DenSocialeIndgang (7236 6330), leder af PPR (7236 7196) eller den lokale psykolog (se matrikelkort). Uden for åbningstid lægges besked på telefon og mail til DenSocialeIndgang@holb.dk som vil vende tilbage hurtigst muligt.
 • Kommunens HR-afdeling ift. psykologhjælp: https://intranet/psykologerne/ psykolog@holb.dk
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på 70102012.
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72365885, kabrn@holb.dk

Evt. andre opmærksomhedspunkter

Sådan yder du psykisk førstehjælp:


•Lad ikke personen være alene.
•Skab ro og tryghed.
•Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket.
•Undgå at kritisere personens handlinger.
•Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
•Følg evt. personen hjem.
•Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
•Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet

Link til kommunens hjemmeside om, hvilken bistand PPR yder:

https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/samarbejde-om-alle-boern/ulykker-og-voldsomme-haendelser-bistand-fra-ppr/

Opdatering/ændring

Af Lærke Christiansson den 12/10 23

 Feedback

Sidst opdateret

12.10.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson