Spring til indhold

Vipperød Børnegård

Beredskabsplaner for Vipperød Børnegård

Indsatsplan ved vold og trusler mod medarbejdereIndsatsplan - Vold og trusler mod medarbejdere - Vipperød Børnegård

Situation

Denne indsatsplan har til formål at sikre en hensigtsmæssig håndtering af episoder, hvor en medarbejder er blevet udsat for vold/overgreb eller trusler om vold.

Definition på vold/overgreb:

 • Er en påtvungen krænkelse eller overskridende handling.

Vold/overgreb kan være af både fysisk og/eller psykisk karakter:

 • Fysisk i form af et korporligt overfald, slag, spark, bid, spyt, kasten med ting, at blive tilbageholdt.
 • Psykisk i form af verbale ’overfald’, verbale/skriftlige trusler, mobning.

Alarmering

 • Ved behov for akut lægehjælp/politi ringes 112.

Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 • Hvor du skal bruge hjælpen (by/postnummer, præcis adresse/bygning/etage).
 • Hvad der er sket.
 • Hvor mange der har brug for hjælp.
 • Hvorfra du ringer.
 • Hvem du er.

Efter opkald til 112 skal du altid:

 • Tage imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • Informere din ledelse.
 • Den stedlige leder alarmeres på tlf:

Vipperød Børnegård

Pædagogisk leder Flemming Olesen

Telefon: 72 36 81 55 E-mail: fvo@holb.dk

 • Områdeleder/skoleleder: Christian Oxbøll: 7236 6321, nieox@holb.dk
 • Den stedlige leder tager imod/guider/supporterer hjælpen (112).
 • Den stedlige leder kontakter Områdeleder/skoleleder: Christian Oxbøll: 7236 6321, nieox@holb.dk, som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.

Opgaver

 • Stop volden/overgrebet. Det gælder akut opstået såvel som handlinger begået over tid.
 • Sørg for hjælp til den, der har været udsat for akut opstået vold. Vurder behovet for lægehjælp/112.
 • Sørg for psykisk førstehjælp* umiddelbart efter episoden – for den voldsramte såvel som for de børn og voksne, der har overværet episoden.
 • At tale med/berolige øvrige børn og voksne som er bekendte med hændelsen, men ikke har overværet den.
 • At tage kontakt til hjemmet/forældrene.
 • At vurdere/beslutte om der er grundlag for politianmeldelse.

Handling

Sådan gør du ved overfald og trusler:

Straks:

 • Få stoppet volden/overgrebet og hjælp den voldsramte. Vurder behovet for akut hjælp (ring 112).
 • Tilkald - hvis nødvendigt og muligt - hjælp og assistance, fx fra kolleger.
 • Er der børn til stede, så sørg for at skærme og samle dem i sikkerhed.
 • Giv/sørg for kollegial psykisk førstehjælp* til den tilskadekomne, vidner, og andre involverede.

SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP I TILFÆLDE AF VOLD ELLER TRUSLER:

 • Lad ikke den voldsramte være alene.
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt – lad den voldsramte fortælle (igen og igen), hvad der er sket.  
 • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. den voldsramte hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
 • Ledsag den voldsramte til skadestuen, hvis det er påkrævet.

Handlinger umiddelbart efter hændelsen:

 • Den stedlige leder kontakter Områdeleder/skoleleder: Christian Oxbøll: 7236 6321, nieox@holb.dk
 • Den stedlige leder sørger for at den/de kriseramte får fortsat hjælp.

Spørgsmål kan sendes til psykolog@holb.dk

 • Den stedlige leder kontakter Områdeleder/skoleleder: Christian Oxbøll: 7236 6321, nieox@holb.dk, som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.
 • Den stedlige leder eller Christian Oxbøll informerer andre relevante parter: ansatte og børn, AMR/TRIO.  
 • Er volden eller trusler om vold begået af elev/barn i skole/institution kontaktes hjemmet af den stedlige leder, og skolen/institutionen beslutter hvad der skal ske (evt. hjemsendelse).
 • Den stedlige leder eller områdeleder Christian Oxbøll beslutter, om der er grundlag for politianmeldelse.

Opfølgning:

 • Ulykken anmeldes til arbejdstilsynet (arbejdsskade-anmeldelse).
 • Den stedlige leder følger op på den volds-/kriseramte og andre involverede parter.
 • Den stedlige leder vurderer behovet for fortsat krisehjælp.

Ledelse og organisation

Alle enheder udpeger/sammensætter en lokal krisestab. I område Kildedam består krisestaben af den stedlige leder i det pågældende børnehus og områdeleder Christian Oxbøll. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder eller områdeleder Christian Oxbøll ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder har ansvar for kommunikation og opfølgning.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af Chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Bemanding og udstyr

I akutte tilfælde:
Benyt førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobilltf. og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

Kommunikation

 • Den stedlige leder kontakter områdeleder Christian Oxbøll snarest muligt samme dag.
 • Den stedlige leder kontakter TRIO/AMR.
 • Den stedlige leder eller områdeleder Christian Oxbøll informerer chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr (alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Siv Kjær Wagner)
 • Chef for Læring & Trivsel, Tanja Steffe Nøhr, vurderer, om kommunens centrale krisestab skal aktiveres.
 • Information sker så vidt muligt efter aftale med den voldsramte og/eller de nærmeste kollegaer og pårørende (evt. i henhold til ambulancebrev).
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112.
 • Stedlige leder:

Vipperød Børnegård

Pædagogisk leder Flemming Olesen

Telefon: 72 36 81 55 E-mail: fvo@holb.dk

 • Områdeleder/skoleleder: Christian Oxbøll: 7236 6321, nieox@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr:7236 XXXX, tann@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Siv Kjær Wagner: 7236 2384, sivkk@holb.dk
 • Kommunens HR-afdeling ift. psykologhjælp: https://intranet/psykologerne / psykolog@holb.dk
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72365885, kabrn@holb.dk

Evt. andre opmærksomhedspunkter

 

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent i Fagcenter for Læring & Trivsel.

Godkendt af (afdelings-/stabschef) den (dato)

Indsatsplan ved overgreb på børnIndsatsplan ved overgreb på børn - gældende for Vipperød Børnegård

Situation

En medarbejder får kendskab til eller mistanke om at et barn/en ung har været udsat for vold eller seksuelt overgreb jf. Socialstyrelsens definitioner heraf.

Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet selv, eller fra vidner eller fra tilståelse fra den person, som har udsat barnet eller den unge for overgreb.

Mistanken kan også komme fra observationer af mærker, hændelser eller ændret adfærd hos barnet/den unge

Håndteringen af en mistanke eller viden er afhængig af, hvem mistanken om overgreb retter sig mod:

 • Barnets forældre eller familie.
 • Andre i barnets netværk eller en ukendt.
 • En ansat.
 • Et andet barn/ung.

Alarmering

 • Som medarbejder skal man informere sin nærmeste leder (stedlige leder) om sin mistanke /viden.

Vipperød Børnegård

Pædagogisk leder Flemming Olesen

Telefon: 72 36 81 55 E-mail: fvo@holb.dk

Hvis mistanken retter sig imod barnets forældre, familie, netværk eller en ukendt:

- Nærmeste leder (stedlige leder) kontakter Børneindsatsens vagt på telefon 7236 47 73 umiddelbart efter at denne er blevet gjort bekendt med mistanken. Barnets forældre må ikke orienteres.

- På baggrund af dialog med lederen om mistanken, sammenholdt med viden om barnet/ den unge/familien vurderer Børneindsatsens vagt, hvad der videre skal ske.

Hvis mistanken retter sig imod en ansat

Den der får mistanke eller viden skal tage direkte kontakt til leder af Børneindsatsens myndighedsafdeling eller leder af tværgående opgaver i Børneindsatsen.

Leder af myndighed: 72 36 32 53

Leder af tværgående opgaver: 72 36 46 37

Opgaver

 • Fasthold en normal hverdag for barnet/den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed ved at lytte og give omsorg.
 • Børneindsatsen tager stilling til, hvordan sagen behandles.

Handling

Den stedlige leder beder medarbejder(e) om at nedskrive hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for vedkommendes viden eller mistanke. Nedskriv præcist hvad du/I har hørt/set/gjort i den konkrete situation.

Afhængigt af, hvem mistanken er rettet mod, er handlingerne følgende:

 • Mistanken er rettet mod barnets forældre og/eller familie:

Beskrivelserne sendes efter aftale med Børneindsatsens vagt hurtigst muligt som underretning til underretning@holb.dk

 • Mistanken er rettet mod et andet barn: Børneindsatsen (myndighed og PPR vurderer i samarbejde med leder og/eller chef for Læring og Trivsel det videre forløb.

 

 • Mistanken er rettet mod en ansat:

Børneindsatsen (myndighedsafdelingen) orienterer chef for Læring og Trivsel, der træffer afgørelse om det videre forløb. Herunder indkaldelse af beredskabsteamet og kontakt til politiet.

Ledelse og organisation

Alle enheder udpeger/sammensætter en lokal krisestab. I område Kildedam består krisestaben af den stedlige leder i det pågældende børnehus og områdeleder Christian Oxbøll. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformation. Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats. Børneindsatsen (myndighed) leder den del af indsatsen, der handler om barnets tryghed og trivsel med inddragelse af de ansatte, som barnet kender.

Børneindsatsen iværksætter dermed de efterfølgende handlinger, der er beskrevet i den eksisterende beredskabsplan.

Hvis mistanken er rettet mod en ansat, aktiveres Læring og Trivsels centrale krisestab (se delplan for roller).

Læring og Trivsels centrale krisestab skal f.eks. forholde sig til:

 • Anmeldelse og/eller kontakt til politiet.
 • Eventuelle tjenstlige skridt overfor den ansatte.
 • Hvordan der drages omsorg for de involverede parter.
 • Kontakt til den faglige organisation.
 • Andre forhold som har betydning for sagen.

Bemanding og udstyr

 

Kommunikation

 • Børneindsatsen tager stilling til hvordan barnets forældre informeres.
 • Hvis mistanken gælder et andet barn, tager Børneindsatsen stilling til hvordan og hvornår forældrene til enhedens øvrige børn/unge orienteres. (Gælder mistanken én i barnets netværk eller en ansat må andre forældre og børn ikke)

Hvis mistanken gælder en ansat, tager kriseberedskabet i øvrigt stilling til følgende:

 • Orientering til offentligheden – og samarbejdet med pressen.
 • Hvordan og hvornår kollegaer og/eller samarbejdspartnere orienteres.

Kontaktoplysninger

 • Børneindsatsens vagt: 7236 4773
 • Leder af myndighed: 7236 3253
 • Leder af tværgående opgaver: 7236 4637
 • Stedlige leder:

Vipperød Børnegård

Pædagogisk leder Flemming Olesen

Telefon: 72 36 81 55 E-mail: fvo@holb.dk

 • Områdelder/skoleleder: Christian Oxbøll: 7236 6321, nieox@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr:7236 3619, tann@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Siv Kjær Wagner: 7236 2384, sivkk@holb.dk

Evt. andre opmærksomhedspunkter

Sådan yder du psykisk førstehjælp:

 • Lad ikke personen være alene.
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt – lad personen fortælle (igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere personens handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. personen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
 • Ledsag personen til skadestuen, hvis det er påkrævet

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Birgitte Spandet Thielsen.

Godkendt af (afdelings-/stabschef) den (dato)

Indsatsplan ved længerevarende IT-nedbrud (+ 24 timer)Indsatsplan ved længerevarende IT-nedbrud (+24 timer) - gældende for Vipperød Børnegård

Situation

I tilfælde af et længerevarende IT-nedbrud følger alle enheder indenfor LAER disse overordnede retningslinjer, tilpasses den enkelte enhed efter behov.

Lokal back-up er en kopi af kontaktoplysninger på hvert barn med oplysninger om forældre, telefonnumre, medicin og allergigener mv. som opbevares i pengeskabet.

Ved IT-nedbrud forstås en situation, hvor kritiske systemer (såsom Aula, Tabulex/SFO Børn og personale, TEA, TRIO, Assemble/NemPlads) er utilgængelige i en længere periode, f.eks. pga. manglende forbindelse til internettet. Det er ikke muligt at tilgå eller udskrive vigtige oplysninger, såsom elektronisk dokumentation, børnelister, kontaktoplysninger (fx på forældre), oplysninger om medicinering (BSC/Undløse) o.l.

Eksempler på oplysninger der skal være tilgængelige i tilfælde af et længerevarende IT-nedbrud:

 • ’Ind- og udtjekning’/overblik over tilstedeværende antal børn, som den kommunale enhed er ansvarlig for - særligt vigtigt i tilfælde af akut opståede situationer (fx brand).
 • Kontaktoplysninger på forældre og nærmeste pårørende - hvordan kontaktes de f.eks. i akutte tilfælde?
 • Oplysninger om medicin/medicinering i de tilfælde, hvor der er aftaler om dette.

Metoder til sikring af adgang til vigtige data (forslag):

 • Fysiske udskrifter der gemmes bag ’dobbelt lås’ og opdateres med jævne mellemrum.

Brug af en ekstern harddisk, der automatisk laver back-up af relevante data.

Alarmering

Konstaterer medarbejderne et IT-nedbrud, tages der kontakt til den stedlige leder Flemming Olesen, 7236 8155.

Den stedlige leder kontakter andre skoler/institutioner i kommunen for at få et overblik over omfanget af nedbruddet.

Er det et enkelt IT-system, der ikke fungerer, kontaktes den pågældende leverandør.

Den stedlige leder kontakter nærmeste leder Niels Christian Oxbøll, 7236 6321, nieox@holb.dk

Den stedlige eller nærmeste leder kontakter kommunens IT-afdeling telefonisk ved længerevarende IT-nedbrud; dels for at orientere om problemet, og for at finde ud af, hvor udbredt/alvorligt problemet er, og om det kan afhjælpes centralt fra.

Ved behov for akut, kritisk IT-hjælp og/eller orientering af kommunens IT-afdeling i tilfælde af nedbrud ringes på

7236 4377 eller der skrives til isikkerhed@holb.dk

IT-vagten/Vagttelefonen kan kontaktes ved nedbrud på kritiske IT-systemer udenfor normal arbejdstid på 72 36 1234.

It-vagten/Vagttelefonen omfatter udelukkende kritisk IT f.eks. fejl eller nedbrud på:

 • fiberforbindelser
 • telefoniplatform
 • netværk
 • Office365 (generelt).

Opgaver

 • Forsøg at afdække årsager til og omfanget af problemet.
 • Prioriter ressourcerne så de kritiske funktioner kan varetages [Pasning af børn op til 3. klasse samt opretholdelse af sikkerhed og tryghed for børn og unge – også i krisesituationer].
 • Børn/unge med særlige behov skal sikres – fx ift. vigtig medicin.

Handling

 • Hvis Aula er ude af drift om morgenen udfyldes kom-/gåliste for gruppen. Kortet udfyldes sammen med forældre og skal indeholde:
  Navn, mobil mor/far, kom kl. gå kl.
 • Medicinhåndtering – medarbejdere i afdelingen er bekendt med særlige medicinske forhold og instruks opbevares i medicinskabet sammen med medicinen.

Ledelse og organisation

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformation. Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

 • Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder Niels Christian Oxbøll, 7236 6321 koordinerer indsatsen - evt. i samarbejde med kommunens IT-afdeling.
 • Den stedlige leder sørger for at holde medarbejderne orienteret.

I tilfælde af længerevarende IT-nedbrud der berører hele eller større dele af kommunen: nærmeste leder (områdeleder/skoleleder/N4-leder) informerer chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr, som vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres.

Kommunikation

Se afsnit om ’Alarmering’

Den stedlige leder eller Christian Oxbøll

 • varetager informeringen af og formidlingen til medarbejdere og forældre.
 • varetager efter behov information og kommunikation til/med systemleverandører, kommunens IT-afdeling og den centrale krisestab.

Ved nedbrud der berører hele/større dele af kommunen sørger den centrale krisestab for orientering af relevante samarbejdspartnere (at elektronisk information ikke kan sendes og modtages).

Bemanding og udstyr

Den stedlige leder vurderer behovet for ekstra bemanding, - fx ved behov for udførelse af flere ’manuelle’ opgaver grundet manglende adgang til fagsystemer e.l.

Hvilket udstyr der skal anvendes til sikring af kritiske data besluttes lokalt og nedfældes i en lokal indsatsplan.

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger på:

 • Stedlige leder: Flemming Olesen, 7236 8155, fvo@holb.dk
 • Områdeleder: Niels Christian Oxbøll, 7236 6321, nieox@holb.dk
 • Kommunens IT-afdeling: 72 36 4377/ isikkerhed@holb.dk. Udenfor alm. arbejdstid: 72 36 1234.
 • Chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr:7236 3619, tann@holb.dk
 • Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Siv Kjær Wagner: 7236 2384, sivkk@holb.dk

Evt. andre opmærksomhedspunkter

Opbevaring af personfølsomme oplysninger i tilfælde af fysiske udskrifter mv., brug af harddisk, USB osv. [GDPR]

’ Dobbeltlås-princippet’. (fysiske dokumenter låses inde i et skab i et aflåst rum).

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent ved Fagcenter for Læring og Trivsel.

Godkendt af (afdelings-/stabschef) den (dato)

Indsatsplan ved brandIndsatsplan ved brand - gældende for Vipperød Børnegård

Situation

I tilfælde af brand og behov for evakuering følger alle enheder disse overordnede retningslinjer.

VIGTIGT: Denne indsatsplan skal tilpasses for hver enkelt enhed i henhold til de lokale forhold på matriklen.

Alarmering

Den person der opdager branden, aktiverer brandalarmen: Brandfløjten hænger i køkken/alrum i hver afdeling.

Når brandalarmen (fløjten) lyder:

 • De steder hvor børn og voksne opholder sig forlades stille og roligt - via nærmeste angivne flugtveje hvis indendørs.
 • Alle bevæger sig mod det udendørs samlingssted, som er Mooncarbanen (børnehaven) samt vuggestuens legeplads ved gyngerne (vuggestuen)
 • Husk at medbringe børnelister/iPads med overblik over børnene.
 • Der ringes 112.

Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 • Præcis adresse/lokation:
  Vipperød Børnegård
  Centervænget 2-4
  4390 Vipperød
 • Hvor på matriklen det brænder.
 • Hvad der brænder.
 • Om der er tilskadekomne.
 • Hvem du er, og hvor du ringer fra.
 • Aftal altid præcist mødested og evt. tilkørselsvej for redningskøretøjer.

Efter opkald til 112 skal du altid:

 • Sørge for, at der bliver taget imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • Informere din ledelse.

Den stedlige leder (Flemming Olesen, 72368155) alarmeres og

 • orienterer områdeleder Christian Oxbøll
 • sørger for at supportere og lede brandvæsnet i den rigtige retning.

Opgaver

Ved mindre brand: Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l.

Ved større brand: Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.

Handling

Straks:

Ved mindre brand: Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l.

Ved større brand: Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.

 • Den/de voksne der er vidner til branden, informerer den stedlige leder, som aktiverer krisestaben.
 • Den stedlige leder informerer brandvæsnet om status på evakueringen.
 • Den/de voksne der er sammen med børnene/har ansvaret for børnene, sørger for at alle kommer med ud, og at alle går mod det aftalte samlingssted (jf. lokal indsatsplan).
 • iPad, børnelister e.l. registrering af børnene medbringes, så børnene kan tælles på samlingsstedet.
 • Den stedlige leders nærmeste leder områdeleder Christian Oxbøll informeres om/når alle personer er evakueret.

Handlinger umiddelbart efter hændelsen:

 • Stedlige leder sørger for, at der ydes (kollegial) psykisk førstehjælp til de berørte personer, der har brug for det.
 • De kriseramte skal tilbydes fortsat (psykologisk) krisehjælp efter behov. Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp https://intranet/psykologerne / psykolog@holb.dk
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på 70102012.
 • Stedlige leder (evt. i samarbejde med nærmeste leder) vurderer behovet for kontakt til PPR (PPR tilbyder hjælp i form af rådgivning, vejledning og sparring til ledelse og personale v. voldsomme hændelser/ulykker hvor børn er direkte eller indirekte involveret).
 • Relevante parter informeres om hændelsen (forældre, pårørende, andre ansatte o.a.).

Opfølgning:

Stedlige leder følger op på de kriseramte, og de personer der fortsat modtager krisehjælp.

Ledelse og organisation

Alle enheder udpeger/sammensætter en lokal krisestab. I område Kildedam består krisestaben af den stedlige leder i det pågældende børnehus og områdeleder Christian Oxbøll. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

 • Den/de medarbejdere der opdager branden og er nærmest skadestedet, gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den stedlige leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

Kommunikation

 • Den stedlige leder eller områdeleder Christian Oxbøll informerer kriseleder i Læring og Trivsels centrale krisestab - Chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr - snarest muligt samme dag. Hun vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres.
 • Den stedlige leder kontakter TRIO/AMR.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Bemanding og udstyr

  • Brandmateriel: brandslanger, pulverslukker og/eller brandtæppe.
  • Førstehjælpskasse og hjertestarter

  [jf. lokal indsatsplan for placering af ovenstående].

 • Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

  Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112
 • Stedlige leder: Flemming Olesen, 7236 8155, fvo@holb.dk
 • Områdeleder: Christian Oxbøll: 7236 6321, nieox@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr:7236 3619, tann@holb.dk
 • Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Siv Kjær Wagner: 7236 2384, sivkk@holb.dk
 • PPR: Inden for almindelig åbningstid kontaktes enten Børneindsatsens Fælles Indgang (7236 6330), leder af PPR (7236 7196) eller den lokale psykolog Lidia Nielsen 7236 7879 (se evt. matrikelkort). Uden for åbningstid lægges besked på telefon og mail til Boerneindsatsen@holb.dk, som vil vende tilbage hurtigst muligt.
 • Kommunens HR-afdeling ift. psykologhjælp: https://intranet/psykologerne / psykolog@holb.dk
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på 70102012.
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder: Karen Breiner Nielsen 72365885, kabrn@holb.dk

Evt. andre opmærksomhedspunkter

SÅDAN YDER DU PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVIS DER ER SKET EN ALVORLIG ULYKKE:

 • Lad ikke den berørte person være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt – lad personen fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.  
 • Undgå at kritisere personens handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. personen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.

Link til hjemmeside om, hvilken bistand PPR yder:

https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/samarbejde-om-alle-boern/ulykker-og-voldsomme-haendelser-bistand-fra-ppr/

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent v. Fagcenter for Læring & Trivsel.

Godkendt af (afdelings-/stabschef) den (dato)

Indsatsplan ved bortkomne børnIndsatsplan ved bortkomne børn - gældende for Vipperød Børnegård

Situation

Denne indsatsplan handler om de situationer, hvor et barn forsvinder fra eller forlader en institution. Det kan både være på selve matriklen eller i forbindelse med ture, lejrskoler, ekskursioner mm.

Alarmering

Alarmering kan komme fra andre børn, ansatte eller øvrige personer, som har observeret et barn, der vækker bekymring, idet barnet færdes på egen hånd

Den, der modtager beskeden om et bortkommet barn, alarmerer den stedlige leder.

Vipperød Børnegård

Pædagogisk leder Flemming Olesen

Telefon: 72 36 81 55 E-mail: fvo@holb.dk

Den stedlige leder:

 • vurderer behovet for yderligere alarmering (afhængigt af borteværende tid, alder, omgivelser…)
 • varetager alarmeringen af forældre.

Vurderer behovet for og kontakter evt. den centrale krisestab.

Opgaver

 • Led efter barnet.
 • Ring evt. 112 – afhængigt af tid/varighed, alder osv.
 • Stedlige leder vurderer, hvad der yderligere er behov for, hvis ikke alarmering af myndighederne finder sted.

Dagtilbud

 • At finde barnet og, afhængigt af barnets tilstand, skabe tryghed for barnet.
 • Indkalde forældrene til samtale senest samme dag. Den stedlige leder vurderer behovet.

Handlinger

Straks

 1. Tilkald nødvendig hjælp – fx fra kolleger eller 112 samt Flemming Olesen.
 2. Led efter barnet. Vurder behovet for evt. at omfordele nogle ressourcer, så der både kan ledes efter det bortkomne barn såvel som tages hånd om de øvrige børn.
 3. Saml børn på stuerne og sikre at alle er redegjort for.
 4. Afhængigt af alder vurderes det, hvordan øvrige elever kan indgå i at finde ud af, hvor eleven opholder sig.
 5. Skab tryghed for barnet, når det er fundet, samt for den øvrige børnegruppe.

Umiddelbart efter/ resten af dagen  

 1. Informer relevante pårørende, ansatte, presse osv.
 2. Informer relevante kammerater etc.

Opfølgning

Uddrag og overdrag umiddelbar læring af situationen.

Sikre tryghed i den øvrige forældregruppe og børnegruppe – afhængigt af, hvad der er sket.

Ledelse og organisation

Alle enheder udpeger/sammensætter en lokal krisestab. I område Kildedam består krisestaben af den stedlige leder i det pågældende børnehus og områdeleder Christian Oxbøll. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformation. Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den stedlige leder eller områdeleder Christian Oxbøll har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

Kommunikation

 • Den stedlige leder informerer områdeleder Christian Oxbøll og chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr, snarest muligt samme dag.
 • Chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr, håndterer evt. presse-henvendelse i samarbejde med kommunikations-afdelingen.

Kontaktoplysninger

  • Alarmcentralen 112.
  • Stedlige leder:
   Vipperød Børnegård
   Pædagogisk leder Flemming Olesen
   Telefon: 72 36 81 55
   E-mail: fvo@holb.dk
  • Områdeleder: Christian Oxbøll:
   7236 6321, nieox@holb.dk
  • Chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr:7236 3619, tann@holb.dk.
  • Alternativt leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Siv Kjær Wagner: 7236 2384, sivkk@holb.dk.

Evt. andre opmærksomhedspunkter

SÅDAN YDER DU PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVIS DER ER SKET EN ALVORLIG ULYKKE:

 • Lad ikke den berørte person være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt – lad personen fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.  
 • Undgå at kritisere personens handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. personen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Birgitte Spandet Thielsen, konsulent ved Fagcenter for Læring & Trivsel.

Godkendt af (afdelings-/stabschef) den (dato)

Indsatsplan ved tilfælde af alvorlig smitsom sygdomIndsatsplan ved tilfælde af alvorlig smitsom sygdom - gældende for Vipperød Børnegård

Situation

Et eller flere børn eller ansatte udviser symptomer på en alvorlig, smitsom sygdom. Der er risiko for, at børn og voksne kan blive smittet af alvorlig sygdom i institutionen.

Liste over smitsomme sygdomme, herunder anmeldelsespligtige:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme

Sundhedsstyrelsens publikation:

Smitsomme sygdomme hos børn og unge

Alarmering

Hvor kommer alarmen fra?

Smitte konstateres i institutionen:

 • Alarm via barnet eller en medarbejder

Smitte konstateres i hjemmet:

 • Alarm via den smittede medarbejder, forældre til det smittede barn, praktiserende læge eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

Anmeldelsespligtig smitsom sygdom:

 • Den læge der har diagnosticeret sygdommen, anmelder den til Styrelsen for Patientsikkerhed – som alarmerer dagtilbud/skole/arbejdsplads.

Hvem skal alarmeres?

I tilfælde af anmeldelsespligtig smitsom sygdom:

 • Styrelsen for Patientsikkerhed beslutter hvilken indsats der skal iværksættes, hvilken personkreds der skal informeres samt indholdet af denne information.
 • Stedlige leder har ansvaret for formidlingen af denne information.

I andre tilfælde af alvorlig, smitsom sygdom:

 • Pædagogisk leder informerer Områdeleder Christian Oxbøll på telefon 72366321 eller mail nieox@holb.dk
 • Sundhedsplejen informeres via telefon eller mail og vejleder om den videre færd.
 • Chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr informeres via telefon, hvis sundhedsplejen vurderer det nødvendigt.
 • Sundhedsplejen informerer Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det vurderes nødvendigt.
 • Chef for Læring og Trivsel kommunens centrale kriseskab skal aktiveres.

Opgaver

 • Tage vare på alle børn og begrænse risiko for smitte jf. Styrelsen for Patientsikkerheds instrukser.
 • Informere om smittefare, og hvordan man skal forholde sig.

Handling

 • Pædagogisk leder hjemsender det smittede barn eller den smittede medarbejder.
 • Pædagogisk leder informerer alle i risikogruppen via telefon om smittefaren, og om hvordan de skal forholde sig.
 • Pædagogisk leder orienterer hurtigst muligt, samt løbende, alle forældre om status via Aula.

Ledelse og organisation

Alle enheder sammensætter en lokal krisestab.

I område Kildedam består krisestaben af den pædagogiske leder i det pågældende børnehus og områdeleder Christian Oxbøll. AMR og TR i børnehuset samt pædagogiske ledere fra andre børnehuse kan på baggrund af konkret vurdering i det enkelte tilfælde indgå i krisestaben. Dette besluttes af områdeleder Christian Oxbøll.

Pædagogisk leder eller områdeleder Christian Oxbøll leder indsatsen (kriseleder).

Denne er ansvarlig for at de øvrige roller i den lokale krisestab besættes samt for at orientere chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr på telefon eller mail

Kommunikation

Kriselederen

Informerer egen nærmeste leder og sørger for, at de berørte børn og forældre orienteres via telefon.

Ansvarlig for involverede personer

Udarbejder, i samarbejde med sundhedsplejen og den kommunikationsansvarlige, information til personale og forældre, som ikke er i risikogruppen.

Ansvarlig for log og dokumentation

Udarbejder notat, som beskriver forløbet og sender det til kriselederen.

Ansvarlig for kommunikation

Chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr, håndterer presse, web og intranet samt anden formidling til involverede.

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere: www.hjertestarter.dk (Der hænger en hjertestarter på væggen på Solgården ud mod parkeringspladsen)

Kontaktoplysninger

Vipperød Børnegård

Pædagogisk leder, Flemming Olesen

Telefon: 72368155, mail: fvo@holb.dk

Områdeleder, Christian Oxbøll

Telefon: 72366321, mail nieox@holb.dk

Chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr

Telefon: 72363619, mail: tann@holb.dk

Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Siv Kjær Wagner

Telefon: 72362384, mail: sivkk@holb.dk

Koordinerende sundhedsplejerske, Ann-Sofie Rasmussen Telefon: 72363762, mail: annsr@holb.dk

Evt. andre opmærksomhedspunkter

Vær opmærksom på evt. behov for ekstra rengøring af lokaler – efter vurdering af Sundhedsplejen eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

SÅDAN YDER DU PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVIS DER ER SKET EN ALVORLIG ULYKKE:

 • Lad ikke den berørte person være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt – lad personen fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.  
 • Undgå at kritisere personens handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. personen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Line Andersen, konsulent v. Fagcenter for Læring & Trivsel.

Godkendt af (afdelings-/stabschef) den (dato)

Indsatsplan ved alvorlige ulykkerIndsatsplan ved alvorlige ulykker - gældende for Vipperød Børnegård

Situation

Et eller flere børn og/eller voksne er kommet alvorligt til skade, mens de er i skole/institution.

Alarmering

  • Alarmér akut hjælp 112.
  • Den stedlige leder alarmeres via telefon eller mail.

   Alarmen kan komme fra ansatte, børn eller udefrakommende.

  Vipperød Børnegård

  Pædagogisk leder Flemming Olesen

  Telefon: 72 36 81 55 E-mail: fvo@holb.dk

  • Den stedlige leder alarmerer områdeleder Christian Oxbøll via telefon 7236 6321 eller
   mail nieox@holb.dk.
  • Den stedlige leder eller områdeleder Christian Oxbøll vurderer, om den centrale krisestab skal alarmeres.

Opgaver

 1. Stands ulykken
 2. Alarmering 112
 3. Yd førstehjælp/hjælp til tilskadekomne
 4. Tage hånd om evt. vidner til ulykken
 5. Kommuniker til relevante (medarbejdere, forældre, ledelse mv.)

Handling

Straks

 • Stop ulykken og hjælp tilskadekomne.
 • Fordel de akutte opgaver imellem jer:
  • Sørg for at samle andre børn i sikkerhed.
  • Tilkald den nødvendige hjælp indtil beredskabet kommer og tager over.
  • Aftal hvem der tager imod beredskabet.

Umiddelbart efter/resten af dagen

 • Giv/sørg for psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene.
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt PPR.
 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse.
 • Tag stilling til information af øvrige forældre.

*SÅDAN YDER DU KOLLEGIAL PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVIS DER ER SKET EN ALVORLIG ULYKKE:

 • Lad ikke den berørte kollega være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt – lad din kollega fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.  
 • Undgå at kritisere din kollegas handlinger.
 • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. kollegaen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.

Opfølgning

 • Anmeld eventuelt ulykken til arbejdstilsynet.
 • Inddrag den lokale krisestab.
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.

Ledelse og organisation

Alle enheder udpeger/sammensætter en lokal krisestab. I område Kildedam består krisestaben af den stedlige leder i det pågældende børnehus og områdeleder Christian Oxbøll. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og kontaktinformationer. Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder ’leder’ indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den stedlige leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

Kommunikation

 • Den stedlige leder informerer områdeleder Christian Oxbøll og chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr, snarest muligt samme dag.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr, i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter.

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk

Hent hjertestarter-appen Trygfonden Hjertestart til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjerte-starter.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112
 • Stedlige leder:

Vipperød Børnegård

Pædagogisk leder Flemming Olesen

Telefon: 72 36 81 55 E-mail: fvo@holb.dk

 • Områdeleder/skoleleder: Christian Oxbøll:
  7236 6321, nieox@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr: 7236 3619, tann@holb.dk
 • Leder af Fagcenter for Læring og Trivsel, Siv Kjær Wagner: 7236 2384, sivkk@holb.dk

Evt. andre opmærksomhedspunkter

SÅDAN YDER DU PSYKISK FØRSTEHJÆLP HVIS DER ER SKET EN ALVORLIG ULYKKE:

 • Lad ikke den berørte person være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt – lad personen fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.  
 • Undgå at kritisere personens handlinger.
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. personen hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Anja Skou Poulsen, konsulent ved Fagcenter for Læring & Trivsel.

Godkendt af (afdelings-/stabschef) den (dato)Feedback

Sidst opdateret

22.04.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson